ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

společnosti Bydlení na doporučení s.r.o. 
se sídlem Na Květnici 1096/13, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 03702529 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 236129 

 

 1. Základní ustanovení

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti Bydlení na doporučení s.r.o., IČO: 03702529, se sídlem Na Květnici 1096/13, 140 00 Praha 4 - Nusle (dále jen „Obchodník“), shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež Obchodník uplatňuje při provozu portálu www.pujcitobytnyvuz.cz (dále jen „Webová stránka“) a při poskytování služeb zákazníkům. 

 

1.2. Obchodník je provozovatelem vozidla FIAT, obytný vůz Carthago, C-TOURER I 148 LE, SPZ 6L07004 (dále jen „Vozidlo“). 

 

 1. Rozsah a účely zpracování osobních údajů

2.1. Obchodník zpracovává osobní údaje pro účely blíže stanovené níže v tomto článku těchto Zásad. 
 

2.2. Za účelem uzavření, změny nebo ukončení smluvního vztahu (nájemní smlouvy) a poskytování služeb mezi Obchodníkem a zákazníkem, který poptává pronájem Vozidla, 

tedy aby mohl Obchodník zákazníka kontaktovat, komunikovat s ním ve věci poskytování služeb, 

zpracovává Obchodník osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: 

 • jméno a příjmení (příp. název společnosti),  
 • datum narození (příp. IČO a DIČ), 
 • adresa bydliště (příp. sídlo u PO), 
 • číslo občanského průkazu, 
 • číslo řidičského průkazu, 
 • emailová adresa, 
 • telefonní číslo. 

Tyto osobní údaje Obchodník nezbytně potřebuje za účelem splnění svých povinností ze smlouvy a plnění zákonných povinností. 

 

2.3. Za účelem vedení účetnictví zpracovává Obchodník fakturační údaje svých zákazníků.  

Tyto osobní údaje Obchodník nezbytně nutně potřebuje k plnění svých povinností vyplývajících z platných právních předpisů. 

 

2.4. Pokud zákazník udělil Obchodníkovi souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Obchodníka, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „Obchodní sdělení“), zpracovává Obchodník za těmito účely následující osobní údaje zákazníka: 

 • jméno a příjmení (příp. název společnosti), 
 • emailová adresa 

Tyto osobní údaje poskytuje zákazník Obchodníkovi dobrovolně a svůj souhlas může kdykoliv odvolat podle níže uvedených instrukcí. 

 

2.5. Pokud zákazník nebo potenciální zákazník udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem evidence k budoucí spolupráci, zpracovává Obchodník osobní údaje v rozsahu: 

 • jméno a příjmení (příp. název společnosti),  
 • emailová adresa 
 • telefonní číslo 

Tyto osobní údaje poskytuje zákazník Obchodníkovi dobrovolně a svůj souhlas může kdykoliv odvolat podle níže uvedených instrukcí. 

 

2.6. Za účelem zkvalitňování služeb Obchodníka může Obchodník zpracovávat cookies . Pokud by zákazník s takovým způsobem zpracování nesouhlasil, může kdykoliv vznést námitku proti takovému způsobu zpracování osobních údajů podle níže uvedených instrukcí. 

 

 1. Podmínky zpracování osobních údajů

3.1. Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům, za jakými byly shromážděny, standardně tedy po celou dobu trvání smluvního vztahu s Obchodníkem a ještě dalších deset let po jeho skončení. Údaje využívané se souhlasem zákazníka užívá Obchodník po dobu pěti let.   

Osobní údaje Obchodník zpracovává elektronicky i fyzicky manuálním i automatizovaným způsobem. 
 

 1. Sdílení a předávání údajů

Obchodník může shromážděné údaje sdílet: 

4.1. S obchodními partnery 

Obchodník může poskytovat informace svým spolupracovníkům, poskytovatelům software, marketingovým partnerům a dalším poskytovatelům služeb. Informace těmto stranám poskytuje například proto, aby mohl zákazníkovi poskytnout služby, které Obchodník sám neumí. 

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a Vaše údaje jsou u nich v bezpečí. 

 

4.2. Z právních důvodů nebo v případě sporů 

Obchodník může údaje zákazníka sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady. 

 • Sem patří sdílení údajů s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich smluv nebo jiných zásad, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku Obchodníka nebo jiných stran, případně pokud v souvislosti s používáním našich služeb nebo obchodní spoluprací zákazníka s Obchodníkem dojde ke sporům nebo právním nárokům.
 • Dále sem patří sdílení údajů zákazníka s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem celé naší společnosti nebo její části do vlastnictví jiné společnosti. 

 

4.3. Se souhlasem zákazníka 

Obchodník může údaje zákazníka sdílet i jinými způsoby, pokud na to zákazníka upozorní a on s tím bude souhlasit.

 

 1. Právasubjektů údajůsouvisející se zpracováním jeho osobních údajů 

5.1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

5.1.1. Zákazník má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělil Obchodníkovi, a to buď odhlášením se z odběru e-mailů prostřednictvím odkazu umístěném v patičce každého e-mailu nebo zasláním žádosti na email: info@pujcitobytnyvuz.cz. 

 
5.2. Právo na přístup k osobním údajům 
 

5.2.1. Zákazník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě. Může se na Obchodníka kdykoliv obrátit a zeptat se ho, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat detailní informace o zpracování jeho osobních údajů. 
 

5.2.2. Obchodník poskytne zákazníkovi kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. V případě dalších kopií za poplatek 150,- Kč za každou opakovanou žádost v rámci období jednoho čtvrtletí. 

 
5.3. Právo na opravu osobních údajů 
 

5.3.1. Zákazník má právo na opravu nepřesných údajů, které zpracovává Obchodník. Zároveň má právo na doplnění jeho osobních údajů. 

 

5.4. Právo na výmaz osobních údajů 
 

5.4.1. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, které zpracovává Obchodník, a to v případě kdy: 

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány 
 • zákazník odvolá souhlas, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; 
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti. 

 
5.5. Právo na omezení zpracování 
 

5.5.1. Zákazník má právo žádat omezení zpracování jeho osobních údajů v případě kdy: 

 • zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
 • zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití; 
 • Obchodník již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

 
5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů 
 

5.6.1. Zákazník má právo požádat o přenositelnost údajů, v rámci kterého může Obchodníka požádat, aby jeho osobní údaje přenesli jinému správci, a to v běžně čitelném formátu. 

 
5.7. Právo na stížnost u dozorového úřadu 
 

5.7.1. V případě, že zákazník nabude dojmu, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány podle platného a účinného zákona, má právo stěžovat si dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Veškerá práva může zákazník uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese: info@pujcitobytnyvuz.cz.  

 

 1. Automatizované rozhodování

6.1. V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování prostřednictvím automatizovaného rozhodování ani profilování. 

 

 1. Cookies

7.1. Pro zkvalitnění Webových stránek používá Obchodník tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit Webové stránky a zkvalitňovat obsah. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z Webových stránek a umožňují získávat informace jako např. informace o návštěvě či další nastavení, a to tak, aby každá návštěva byla co nejpříjemnější (např. pro zobrazení na mobilním telefonu) či k zobrazování reklam. 
 

7.2. Používáním Webových stránek souhlasí návštěvník s ukládáním souborů cookies. Použití cookies lze omezit nebo úplně zablokovat v nastavení webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče lze naleznout na těchto adresách: 

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com 
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com 

 
7.3. Více informací ke cookies lze naleznout zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies